Algemene Voorwaarden tonnis bouman architect

artikel 1 Opdracht
1.De overeenkomst tussen opdrachtgever en architect is een overeenkomst van opdracht in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
2.De overeenkomst kan tot stand komen door de enkele wilsovereenstemming; een ondertekende akte is daarvoor niet noodzakelijk. 

 
artikel 2 Honorarium
1.Het honorarium kan op afspraak van partijen worden bepaald:
i) op basis van de gewerkte tijd tegen een uurtarief
ii) als een percentage van de uitvoeringskosten van het volledige ontwerp
iii) als berekend volgens de methodiek van de Standaard Regeling 1997
iii) als een vast overeengekomen bedrag op basis van een welbepaald omschreven opdracht
2.Indien geen andersluidende afspraak is gemaakt, wordt het honorarium berekend op basis van de gewerkte tijd tegen een uurtarief. Het uurtarief bedraagt met ingang van 1 januari 2011 € 127,50 exclusief Btw. Het uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CBS indexcijfer voor de gezinsconsumptie. De urenstaat van de architect geldt, behoudens tegenbewijs, als dwingend bewijs van de gewerkte uren. 

 
artikel 3 Facturering en betaling
1.Facturering vindt maandelijks plaats of volgens een tussen partijen overeen te komen afwijkend betaalschema.
2.Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Bij overschrijden van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
3.De opdrachtgever heeft ten aanzien van de betaling van de facturen geen recht op opschorting of verrekening.
3.Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd. In geval de opdrachtgever de opdracht heeft gegeven in de uitoefening van beroep of bedrijf, is hij de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119 a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. In geval de opdrachtgever de opdracht als particulier heeft verstrekt, is de rente verschuldigd als bedoeld in art. 6:116 Burgerlijk Wetboek.


artikel 4 Verplichtingen van de architect
1. De architect zal de opdracht uitvoeren naar beste kunnen en zoals een goed architect betaamt.
2.De architect voert zijn werkzaamheden uit volgens het stramien van de Standaardtaakbeschrijving 2009. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
3.De architect is gehouden de opdrachtgever in redelijkheid op de hoogte te houden van de vervulling van zijn opdracht en de opdrachtgever daartoe op een wijze die de opdrachtgever daartoe heeft aangegeven, te voorzien van alle informatie die daarvoor relevant is.
4.Het is de architect zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan om namens de opdrachtgever verbintenissen met derden aan te gaan. Niettemin kan het ontbreken van een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging de architect niet worden tegengeworpen, indien en voor zover hij aannemelijk kan maken dat de opdrachtgever anderszins toestemming heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gevolmachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard van de opdracht voortvloeit. 

 
artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
1.De opdrachtgever gedraagt zich jegens de architect als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van de architect vertrouwelijk te houden,voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
2.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan de architect verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart de architect voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen,gegevens en beslissingen.
3.De opdrachtgever zal documenten die de architect bij de vervulling van de opdracht vervaardigt,tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.
4.De opdrachtgever is verplicht de architect binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van de architect daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.
5.Op verzoek van en na overleg met de architect kan de opdrachtgever schriftelijk een persoon aanwijzen om hem met betrekking tot de opdracht te vertegenwoordigen. Hij doet daarvan mededeling aan de architect onder vermelding van eventuele beperkingen van de bevoegdheid van deze persoon. Indien de opdrachtgever geen beperkingen heeft aangegeven, mag de architect de aangewezen vertegenwoordiger bij uitsluiting bevoegd achten.
6.De opdrachtgever zal indien en voor zover hij de architect als gevolmachtigde heeft aangewezen, niet buiten de architect om orders, instructies, aanwijzingen en dergelijke geven aan derden die het object,waarop de opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op die uitvoering toezicht houden. Indien de opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoeld heeft gegeven,zal hij de architect daarvan onverwijld in kennis stellen. De architect is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld.
7.Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming van de architect zijn rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. 

 
artikel 6 Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van de architect in geval van toerekenbaar tekortschieten is beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag dat hij aan honorarium in rekening heeft gebracht en dat door opdrachtgever daadwerkelijk is betaald. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval wordt uitgekeerd.
2.Bij opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van een object is de architect alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en).
3.Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd,is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en vrijwaart hij de architect voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
4.De redelijke termijn als bedoeld in art. 6:89 Burgerlijk Wetboek wordt gesteld op maximaal tien weken. Mededeling als bedoeld in art. 6:89 Burgerlijk Wetboek en eventuele ingebrekestelling geschieden schriftelijk.
5. De rechtsvordering tot schadevergoeding vervalt na ommekomst van één jaar nadat de opdrachtgever de architect van de vermeende tekortkoming op de hoogte heeft gesteld.
6.De vorderingsrechten van de opdrachtgever verjaren na ommekomst van vijf jaar na dagtekening van de laatst verzonden factuur. 

 
artikel 7 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
1. Het staat de opdrachtgever vrij de opdracht tussentijds te beëindigen. De beëindiging geschiedt schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven.
2.Indien de grond voor beëindiging door de opdrachtgever niet is gelegen in toerekenbaar tekortschieten van de architect, is de opdrachtgever verplicht de werkzaamheden van de architect te voldoen volgens het alsdan geldende uurtarief, vermeerderd met een bedrag ter grootte van tien procent van het totale honorarium dat verschuldigd zou zijn bij voltooiing van de opdracht.
3.Schending door de opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, geven de architect na ingebrekestelling het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang na de termijn van ingebrekestelling op te zeggen. Opzegging van de overeenkomst wegens tekortkoming laten het recht van de architect op betaling onverlet en verplicht de opdrachtgever tot betaling van schade tot ten minste het bedrag waarop de architect recht zou hebben bij het volledig uitvoeren van de opdracht.
4.Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de architect is het opdrachtgever na tussentijdse beëindiging van de opdracht, op welke grond dan ook, niet toegestaan uitwerking te geven aan het door de architect gemaakte ontwerp of onderdelen daarvan. 

 
artikel 8 Auteursrecht
1.De architect heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of een voorstelling vormen, of zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.
2.Het is de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van de architect niet toegestaan wijzigingen, van welke aard dan ook, aan te brengen in het ontwerp van de architect. Het vereiste van uitdrukkelijke toestemming geldt na uitvoering van het ontwerp voor de duur van het auteursrecht op grond van de toepasselijke wetgeving.
artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2.De bevoegde rechter is de rechter te Groningen.